เจตนารมณ์

เว็บไซต์ปรมัตถสัจจะ เกิดขึ้นมาจากกลุ่มลูกศิษย์ผู้มีความศรัทธาและเห็นคุณค่าในธรรมะและคำสั่งสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ผู้เป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว หลวงพ่อมีความอุตสาหะและความอดทนในการที่จะทำให้ชาวพุทธในสมัยกึ่งพุทธกาล (พ.ศ. ๒๕๐๐) เปลี่ยนความเชื่อว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะต้องนั่งนิ่ง บริกรรม และหลับตา มาเป็นการรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวของกาย โดยไม่ให้หลับตา และไม่มีคำบริกรรม ให้เห็นจิตใจที่มันนึกคิด ให้รู้เท่ารู้ทันความคิดซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภได้ใช้เวลา ๓๑ ปีในการชี้ทางลัดให้ทุกคนเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใหญ่ หรือเด็ก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา หลวงพ่อเทียนไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคในการอบรมสั่งสอนให้คนเข้าถึงธรรมะ แม้ว่าจะถูกต่อต้านจากหลายฝ่าย เพราะธรรมะและคำสอนของท่านผิดแผกแตกต่างจากคำสอนของครูบาอาจารย์อื่นๆ แต่หลวงพ่อเทียนก็ยังพูดและสอนตามอุดมการณ์ของท่าน ในสิ่งที่ท่านได้เห็นเอง รู้เอง ด้วยปัญญาของตนเอง โดยไม่สนใจว่าจะเหมือนคำสอนในคัมภีร์ / ตำรา หรือไม่

บัดนี้เวลาได้ผ่านไปเกือบ ๕๔ ปีแล้ว การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอานิสงส์ที่ผู้ปฎิบัติได้รับ คือ ความทุกข์ได้ลดลงมาก และมีหลายท่านไปถึงที่สุดของทุกข์ได้ตามที่หลวงพ่อเทียนเคยท้าให้ลองทำดู

เนื่องจากหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้มรณภาพไปแล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ แต่การสืบทอดคำสอนของท่านยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อเทียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ถ้าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ท่านจะมีอายุครบ ๑๐๐ ปีพอดี ท่านคงจะยินดีมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีการพูด การสอนต่างไปจากของเดิมแล้วในบางสำนักปฏิบัติของสายงานหลวงพ่อเทียน

เรามีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ธรรมะ คำสอนและวิธีปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ให้คงความบริสุทธ์อยู่ตลอดไป โดยไม่ให้มีการบิดเบือนไปจากของเดิม และให้ผู้ที่เข้ามาใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในธรรมะและคำสอนที่ถูกต้องอย่างที่หลวงพ่อเทียนเคยพูด เคยสอนให้คนรุ่นเก่าๆฟัง เนื่องจากคำที่หลวงพ่อพูด บางคำ บางประโยค ยากและลึกเกินกว่าที่คนธรรมดาผู้ไม่มีประสบการณ์ ยังไม่เข้าใจ ยังไม่เข้าถึงอารมณ์ปรมัตถ์ จะเข้าใจได้

เว็บไซต์ปรมัตถสัจจะ จะนำวิธีปฏิบัติการเจริญสติ และธรรมะคำสอนของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ บางบท บางตอนที่เห็นว่าทุกคนควรจะรู้ มาลงในเว็บไซต์นี้ และเปิดโอกาสให้มีการถามปัญหาธรรมะ และปัญหาในการปฏิบัติด้วย

พวกเราต่อไปจะเป็นครู เป็นอาจารย์คน ต้องให้มันรู้ ให้มันเข้าใจเรื่องอารมณ์(วิปัสสนา)
(หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ)