กาลามสูตร

1. อย่าเชื่อถือโดยการฟังตามกันมามา อนุสฺสเวน
2. อย่าเชื่อถือโดยเห็นทำตามกันมามา ปรมฺปราย
3. อย่าเชื่อถือโดยมีการเล่าลือกันมามา อิติกิราย
4. อย่าเชื่อถือโดยการที่มีอยู่ในตำรามา ปิฎกสมฺปทาเนน
5. อย่าเชื่อถือโดยนัยหรือความคาดหมายมา นย เหตุ
6. อย่าเชื่อถือโดยตรรกคือตรึกคิดเอาเองมา ตกฺกเหตุ
7. อย่าเชื่อถือโดยการคาดคะเนตามอาการสามัญสำนึกมา อาการปริวิตกฺเกน
8. อย่าเชื่อถือโดยเหตุที่ว่าตรงตามหลักของเรามา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา
9. อย่าเชื่อถือโดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมา ภพฺพรูปตาย
10. อย่าเชื่อถือโดยที่ว่าเป็นครูอาจารย์ของเรามา สมโณ โน ครูติ